blogstudnia - agnieszek

Temat: dodatek pielęgnacyjny
Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany na podstawie art. 75 USTAWY z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia. Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo- leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu. Obecnie wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 144,25 zł. (od dnia 21 lutego 2004 r.) Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest wraz z rentą lub emeryturą.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,13016223,13016223,dodatek_pielegnacyjny.htmlTemat: Ubezpieczenie i niepelnosprawnosc...
Witaj. Mam roczną córeczke również z orzeczeniem. spełniamy punkt 7 i 8. OtrZymujemy z MOPS zasilek rodzinny, dodatek do rodzinnego z tytulu ksztalc enia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego, 153 zł zailek pielegnacyjny. Otrzymuje rowniez swiadczenie pielegnacyjne w wysokosci 420zł. Jest to w zamian za rezygnacje z zatrudnienia. Warunkiem jest miedzy innymi wyrejestrowanie sie z Urzedu Pracy jesli jestes tam zarejestrowana. swiadczenie pielegnacyjne obejmuje rowniez ubezpieczenie, wiec jestesmy obie ubezpieczone a czas ktory spedze na swiadczeniu pielegnacyjnym liczy sie do stazu (jako przepracowane lata np. do emerytury w przyszlosci). Tobie rowniez sie to wszystko...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,48158,75717962,75717962,Ubezpieczenie_i_niepelnosprawnosc_.html


Temat: 2 dni opieki nad dzieckiem dla męża?
gonia744 napisała: > 2.Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego-wpływa mi 153 zł tak tak w > zeszłym roku a Teściowa mówi że Jej 173 i że podwyższyli od marca, Twoja teściowa otrzymuje dodatek pielęgnacyjny który przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia. I faktycznie podwyższono tą kwotę w marcu i wynosi 173,10. Natomiast zasiłek pielęgnacyjny(153 PLN) przysługuje: : niepełnosprawnemu dziecku (do 16 roku życia), : osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym, : osobie ... która ukończyła 75 lat życia (bez żadnych innych warunków). Od marca 2010 zasiłek pielęgnacyjny ma również wynosić 173,10 PLN
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,15302,97148180,97148180,2_dni_opieki_nad_dzieckiem_dla_meza_.html


Temat: Świadczenia emerytalne dla rodziców opiekujących s
Podejrzewam, iż pracownikowi OPS pomyliły się świadczenia. Zasiłek rodzinny i dodatki do niego są ograniczone do 24 roku życia dziecka. W przypadku Świadczenia Pielęgnacyjnego udzielanego na podstawie art. 17 ustawy o ... gdyby decyzja była odmowna Art. 17. ustawy o świadczeniach rodzinnych 17. 1 Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje ... niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 2. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 3-10 stosuje się odpowiednio. 3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł miesięcznie. 4. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę. 5. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; 2) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty; 3) dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu; 4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko. Wedle tej samej ustawy gdy mowa o...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,12897684,12897684,Swiadczenia_emerytalne_dla_rodzicow_opiekujacych_s.html


Temat: problem
Może to pomoże rozwiązać problem Świadczenie pielęgnacyjne Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo ... orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł. miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli: 1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; 2) osoba wymagająca opieki: a) pozostaje w związku małżeńskim, b) została umieszczona w rodzinie ... ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko; 4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,50721761,50721761,problem.html


Temat: Pytanie.
Różnią się tym komu przysługuje świadczenie, kto ustala prawo do wypłaty i je wypłaca, zasadami waloryzacji – kiedyś wypowiadał się nawet o tym trybunał konstytucyjny Zasiłek pielęgnacyjny: USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Art. 16. 1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 1) niepełnosprawnemu dziecku; 2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 3) osobie, która ukończyła 75 lat. 3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. 4. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie. 5. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. 5a. ( Osobie, o której mowa w ust. 2, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 6. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Dodatek pielęgnacyjny: USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Art. 75. 1. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia, z zastrzeżeniem ust. 4. 2. Dodatek pielęgnacyjny wynosi 163,15 zł miesięcznie. 3. Kwotę dodatku, o którym mowa w ust. 2, podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. 4. (92) Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,93588600,93588600,Pytanie_.html


Temat: zapytanie do Centrum o świadczenie....
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub ... związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł. miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli: 1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, ... rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej; 3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko; 4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,54268577,54268577,zapytanie_do_Centrum_o_swiadczenie_.html


Temat: PiS schładza gospodarkę wcześniejszymi emeryturami
znajduje sie spora grupa osob, ktore pobieraja emerytury i renty mimo, ze nie skonczyly jeszcze 65 lub 60 lat. Dla porownania Niemcy, ktorych jest ponad 80 mln, osiagnana w koncu wrzesnia ... zadowodowa ludnosci. Zbyt malo kobiet jest czynnych zawodowo. Dodam, ze tych 40 mln placi skadke na niemiecki ZUS w wysokosci 10% od zarobku brutto jego pracodawca nastepne 10%. Polski 20% bezrobocie ... mieli wylacznie do czynienia z wyzem emerytow. Jesli PiS nadal bedzie w ramach Polski solidarnej wysylal na emerytury 45 latkow i zafunduje nowe ubezpieczenie pielegnacyjne uciekna z kraju nastepni mlodzi ludzie,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,30,68890742,68890742,PiS_schladza_gospodarke_wczesniejszymi_emeryturami.html


Temat: co sie nalezy takim dzieciom
Aloha. Czegoś tutaj nie rozumiem, bo ja ,żeby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny muszę zapisać się w kolejce na komisję, która orzecze o niepełnosprawności. Siedzi tam lekarz internista, który tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia o czym opowiadam. Tak jest w Gdańsku. Może w innych miastach wyglada to inaczej? Składając wniosek o zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny NIGDY nie było mowy o świadczeniu pielęgnacyjnym. ... z Wami? A to formułka świadczenia pielęgnacyjnego. Jak to tłumaczyć, nie mam pojęcia. Pozdrawiam. Świadczenie pielęgnacyjne Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością ... dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł. miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli: 1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; 2) osoba wymagająca opieki: a) ... z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej; 3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko; 4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,19722,47939304,47939304,co_sie_nalezy_takim_dzieciom.html


Temat: Dodatki mieszkaniowe-dopłata do czynszu
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny; oraz osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza w gospodarstwie 1 osobowym 175% najniższej emerytury (1.045,00zł na dzień 01.01.2008r. - zmienia sie wraz ze wzrostem najnizszej emarytury, byc moze od 01.03.08) i w gospodarstwie wieloosobowym 125% (746,82zł/os). 2. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od wydatków na mieszkanie, od wysokości dochodów i od liczby osób w gospodarstwie domowym. 3 Powierzchnia lokalu nie może przekraczać: 1 os - 45,5 m² 2 os – 52,0 m² 3 os - 58,5 m² 4 os – 71,5 m² 5 os -84,5 m² i tak stopniowo 4. Dodatek przyznawany jest na 6 miesięcy ... chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów W Jędrzejowie mieszczą się w Opiece Społecznej -tel 3861828
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,256,73835762,73835762,Dodatki_mieszkaniowe_doplata_do_czynszu.html


Temat: moja mama niecierpi mojego narzeczonego
typu zasiłków: "Art. 22. 1. Osobie uprawnionej do renty inwalidzkiej przysługują: 1) dodatek pielęgnacyjny na zasadach i w wysokości określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin." "Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, pod warunkiem że osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia." Przy czym, jak ... ZUS-u, otrzymuje decyzje z ZUS i rozliczenie PIT też z ZUS. Tak więc "kochaś" ma niestety dla Ciebie prawo zarówno do renty inwalidzkiej z ZUS, jak i do dodatku pielęgnacyjnego;) Szczekać...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,210,88171633,88171633,moja_mama_niecierpi_mojego_narzeczonego.html


Temat: samotn amatka
za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę. 4. W przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej prawo do   wypłaty dodatku ulega zawieszeniu od dnia podjęcia zatrudnienia lub innej   pracy zarobkowej. 5. Przywrócenie prawa do wypłaty dodatku może nastąpić w razie utraty   zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o których mowa w ust. 4, jeżeli   osoba ubiegająca się o dodatek:    1) nie nabyła prawa do zasiłku dla bezrobotnych;    2) wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie prawa do dodatku nie później niż w      terminie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;    3) nie zrezygnowała z pracy lub utrata zatrudnienia nie nastąpiła z przyczyn      leżących po stronie tej osoby.  6. Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:    1) wniosek o przyznanie dodatku złożyła po upływie 30 dni od dnia ustania      prawa do zasiłku dla bezrobotnych;    2) nie jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca      pracy;    3) ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty albo      świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17.
Źródło: topranking.pl/1856/samotn,amatka.php