blogstudnia - agnieszek

Temat: Renty i zasiłki
Renta rodzinna dla dziecka Dzieci, którym śmierć zabrała ojca albo matkę, mogą otrzymywać po zmarłym rentę rodzinną. Muszą jednak spełnić wiele warunków wymaganych przez prawo. Kto jest uprawniony do renty rodzinnej ... przed osiągnięciem przez nie pełnoletności. Dodajmy, że prawo do renty ma też małżonek i rodzice (również ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające). Do którego roku życia dzieci mogą otrzymywać świadczenie Dzieci własne, przysposobione i dzieci współmałżonka są uprawnione do renty rodzinnej do chwili ukończenia 16. roku życia bez żadnych warunków. Po ukończeniu 16 lat wszystko zależy od tego, czy dziecko się uczy. Jeśli nie kontynuuje nauki, nie przysługuje mu renta. Jeżeli chodzi do szkoły, będzie otrzymywać świadczenie do czasu zakończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat. Jeśli jednak skończyło 25 lat, ale jest na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Szkoła dziecka musi być zarejestrowana przez kuratora oświaty, ale nie ma znaczenia, czy nauka odbywa ... prawa otrzymywać renty po zmarłych rodzicach. A jeśli ich rodzice żyją, dzieciom tylko wtedy przysługuje prawo do renty rodzinnej po zmarłym opiekunie, jeżeli rodzice nie mogą zapewnić im utrzymania (trzeba to udowodnić) albo ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd. Po kim można otrzymać rentę rodzinną Po osobie pracującej, która była ubezpieczona, a więc płacone były za nią składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe lub płaciła je sama przy samozatrudnieniu. Rentę rodzinną można też otrzymać po osobie na emeryturze lub na rencie z tytułu niezdolności do pracy. Renta należy się też dziecku osoby, która przed śmiercią pobierała przedemerytalny zasiłek albo świadczenie. Czy można otrzymać rentę po osobie, która w dniu śmierci nie pracowała, nie pobierała renty, emerytury, zasiłku ... posiadała staż pracy wynoszący dla kobiet 20, dla mężczyzn 25 lat, to uprawnieni do renty rodzinnej otrzymają świadczenie. Sytuacja jest też jasna, jeśli nie później niż 18 miesięcy przed datą zgonu osoba, po której dziecko stara się o rentę, podlegała okresom składkowym i nieskładkowym, a w ciągu ostatnich 10 lat przepracowała 5 lat. Jeżeli nie spełnia tych warunków, renta się nie należy. Jaka jest wysokość renty rodzinnej ? Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna podzielona w równych częściach. Jeśli do renty uprawniona jest sierota zupełna, otrzymuje ona też dodatek sierocy. Renta rodzinna...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=174Temat: [prawo] Renta rodzinna dla dziecka
Dzieci, którym śmierć zabrała ojca albo matkę, mogą otrzymywać po zmarłym rentę rodzinną. Muszą jednak spełnić wiele warunków wymaganych przez prawo. Kto jest uprawniony do renty rodzinnej? Mają do niej prawo ... pełnoletności. Dodajmy, że prawo do renty ma też mał-żonek i rodzice (również ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające). Do którego roku życia dzieci mogą otrzymywać świadczenie? Dzieci własne, przysposobione i dzieci współmałżonka są uprawnione do renty rodzinnej do chwili ukończenia 16. roku życia bez żadnych warunków. Po ukończeniu 16 lat wszystko zależy od tego, czy dziecko się uczy. Jeśli nie kontynuuje nauki, nie przysługuje mu renta. Jeżeli chodzi do szkoły, będzie otrzymywać świadczenie do czasu zakończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat. Jeśli jednak skończyło 25 lat, ale jest na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Szkoła dziecka musi być zarejestrowana przez kuratora oświaty, ale nie ma znaczenia, czy nauka odbywa się w systemie stacjonarnym, ... ale także muszą być przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego, chyba że śmierć była następstwem wypadku, a ponadto nie mają one prawa otrzymywać renty po zmarłych rodzicach. A jeśli ich rodzice żyją, dzieciom tylko wtedy przysługuje prawo do renty rodzinnej po zmarłym opiekunie, jeżeli rodzice nie mogą zapewnić im utrzymania (trzeba to udowodnić) albo ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd. Po kim można otrzymać rentę rodzinną? Po osobie pracującej, która była ubezpieczona, a więc płacone były za nią składki na ubezpieczenia emerytalno- -rentowe lub płaciła je sama przy samozatrudnieniu. Rentę rodzinną można też otrzymać po osobie na emeryturze lub na rencie z tytułu niezdolności do pracy. Ren- ta należy się też dziecku osoby, któ- ra przed śmiercią pobierała przedemerytalny zasiłek albo świadczenie. Czy można otrzymać rentę po osobie, która w dniu śmierci nie pracowała, nie pobierała renty, emerytury, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego? ... wynoszący dla kobiet 20, dla mężczyzn 25 lat, to uprawnieni do renty rodzinnej otrzymają świadczenie. Sytuacja jest też jasna, jeśli nie później niż 18 miesięcy przed datą zgonu osoba, po której dziecko stara się o rentę, podlegała okresom składkowym i nieskładkowym, a w ciągu ostatnich 10 lat przepracowała 5 lat. Jeżeli nie spełnia tych warunków, renta się nie należy. Jaka jest wysokość renty rodzinnej? Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna podzielona w równych częściach. Jeśli do renty uprawniona jest sierota zupełna, otrzymuje ona też dodatek sierocy. Renta rodzinna wynosi: dla jednej osoby...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=8350