blogstudnia - agnieszek

Temat: Plany miesięczne na lipiec i sierpień???
> Dzisiaj się dowiedziałam, że mam napisać plany miesięczne > na lipiec i sierpień... Nigdy z takimi zwyczajami się nie >spotkałam. Jeżeli przedszkole przyjmuje dzieci w lipcu i sierpniu to nie bardzo jest powód, żeby nauczycielki pracowały bez planu Tworzenie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej, jego realizacja i dokumentowanie tej realizacji należy przecież do obowiązków nauczycieli.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47465,96388922,96388922,Plany_miesieczne_na_lipiec_i_sierpien_.htmlTemat: DOkumentacja dyrektora przedszkola niepublicznego
> Jakie "papierki" powinien mieć dyrektor przedszkola >niepublicznego? > Proszę o szybką odpowiedź. Wiem, że status, ramowy plan dnia, >Arkusz > organizacji przedszkola i co jeszcze? Nie wiem, jaki zakres "dyrektorowania" Cię obejmuje. Czy tylko pedagogiczny, czy odpowiadasz za całość. Z pedagogicznej działki to: statut, spis realizowanych programów, ramowy plan dnia, miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej, roczny (ale może byc w formie zebranych miesięcznych), dokumentacja dotycząca nauczycieli odbywających staż, roczny plan nadzoru pedagogicznego i związana z tym dokumentacja, roczny plan imprez, roczny plan współpracy z rodzicami, obserwacje dzieci (dyrektor pilnuje, żeby były prowadzone), ewentualna dokumentacja współpracy ze specjalistami, dzienniki zajęć dodatkowych, plan posiedzeń i protokoły rad pedagogicznych (jeśli przedszkole zatrudnia do 3 pracowników pedagogicznych to nie musi przeprowadzać posiedzeń rady). No i oczywiście dzienniki zajęć. To dyrektor odpowiada za prawidłowe ich prowadzenie i zgodność wszystkich wpisów ze stanem faktycznym. Reszta to sprawy kadrowe nauczycieli/pracowników, dokumentacja HACCP, książka kontroli, protokoły przeglądów budynku, instalacji, urządzeń ogródkowych (po każdej...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47465,82831182,82831182,DOkumentacja_dyrektora_przedszkola_niepublicznego.html


Temat: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Zalecane warunki i sposób realizacji. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym: 1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); 2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.); 3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; 4) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne). Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem ... pomóc: 1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać; 2) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu ... diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele: 1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności; 2) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają; 3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci. W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,99853410,99853410,Podstawa_programowa_wychowania_przedszkolnego.html